Algemene voorwaarden

DE TALENT COACH


De talent coach is gevestigd te Schellebelle, Stationsstraat 156, 9260 Schellebelle .

Emailadres: ellen@detalentcoach.be 🡪 alle communicatie dient via mail of naar het adres Stationsstraat 156, 9260 Schellebelle te worden gestuurd.

De talent coach werkt onder het KBO 0535819486 met BTW nummer BTW BE 0535819486 De talent coach biedt coaching, trainingen, digitale producten en trajecten aan.

Artikel 1: Toepassing

1.1 Deze voorwaarden regelen de overeenkomsten tussen De talent coach en de klant, samen de partijen. De klant wordt geacht ze onvoorwaardelijk te aanvaarden, zelfs indien ze in tegenspraak zijn met zijn eigen algemene voorwaarden, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen is. Ze maken integraal deel uit van alle overeenkomsten die door De talent coach aangegaan worden.

1.2.De voorwaarden zijn van toepassing wanneer een coachings- of opleidingspakket (online of in persoon - hierna 'de diensten') wordt geboekt of een bestelling van materiaal of digitale producten via de webshop (hierna 'de producten') van DE TALENT COACH wordt geplaatst door een bezoeker van deze site (hierna genoemd 'de Klant')

1.3.Bij het bestellen van een dienst of product via de website of de webshop van DE TALENT COACH (of De talent coach ACADEMY), moet de Klant deze algemene voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waardoor hij instemt met de toepasselijkheid van deze voorwaarden met uitsluiting van alle andere voorwaarden. De aanvaarding van de Voorwaarden wordt tevens afgeleid uit de normale uitvoering van de diensten door DE TALENT COACH.

1.4.DE TALENT COACH behoudt zich het recht voor om, op eender welk tijdstip, de algemene voorwaarden te wijzigen of te schrappen en dit zonder dat enige voorafgaande kennisgeving noodzakelijk is. Bij elke bestelling zijn de algemene voorwaarden van toepassing die op dat ogenblik op de website en orderbevestiging werden opgenomen, met uitsluiting van alle eventuele oudere of nieuwere bepalingen.

1.5.Indien één van deze voorwaarden om welke reden dan ook niet rechtsgeldig zou zijn, blijven de overige voorwaarden onverkort van toepassing.

1.6.De klant is zelf en uitsluitend verantwoordelijk voor de juistheid van alle gegevens die hij of zij doorgeeft. Door het plaatsen van een bestelling of boeken van een dienst via de website, bevestigt de Klant een natuurlijk persoon te zijn, handelingsbekwaam en minstens 18 jaar oud. DE TALENT COACH draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor bestellingen door personen of entiteiten die niet aan deze criteria voldoen of voor foutieve gegevensvermelding door de Klant.

Artikel 2: Totstandkoming van de overeenkomst en bestelproces

2.1. De overeenkomst met de klant omtrent de te leveren dienst ontstaat nadat deze via e-mail (of elk andere communicatie) de offerte, het voorstel of het aanbod van De talent coach heeft aanvaard. De klant ontvangt kort nadien een bevestiging van de afspraken.

2.2 Commerciële documenten en aanbiedingen scheppen geen verbintenissen in hoofde van DE TALENT COACH.

2.3 Online bestellingen: de overeenkomst tussen DE TALENT COACH en de Klant komt slechts tot stand op het ogenblik dat de bestelling van producten of diensten geplaatst door de invulling van het inschrijvingsformulier door de Klant, gevalideerd wordt met een bevestiging die per e-mail verstuurd wordt door DE TALENT COACH. De bevestiging wordt naar het door de Klant opgegeven e-mailadres verstuurd. Het is de verantwoordelijkheid van de Klant om erop toe te zien dat de berichten niet in de spamfolder terechtkomen.

Voor de bestelling van producten, is een bevestiging pas mogelijk na aanvaarding van de Algemene Voorwaarden en volledige betaling van de bestelde producten door de Klant. DE TALENT COACH blijft eigenaar van alle producten tot op het ogenblik van volledige betaling

2.3 Bestellingen zijn niet bindend voor DE TALENT COACH zolang deze, na het doorlopen van het bestelproces niet per e-mail of enige ander passend communicatiemiddel zijn bevestigd.

Artikel 3: Prijzen

3.1. Op de website, maar ook in alle andere communicatie, staat steeds uitdrukkelijk vermeld of de prijs inclusief of exclusief BTW is. De prijzen zijn uitgedrukt in Euro. De op de webshop aangegeven verkoopprijzen voor producten op datum van de bestelling, zijn de van toepassing zijnde prijzen. De prijzen worden tevens vermeld in het overzicht van de bestelling. Na betaling ontvangt de Klant een factuur.

3.2. De door De talent coach gemaakte offertes zijn geldig gedurende 30 kalenderdagen, behoudens andersluidende schriftelijke bepaling.

3.3 Eventuele leverings- of verzendkosten worden vermeld tijdens het bestelproces. Bij digitale producten worden geen leverings- of verzendkosten gerekend.

Artikel 4: Betalingsvoorwaarden

4.1. De aan de klant overgemaakte facturen dienen uiterlijk dertig dagen na factuurdatum te worden betaald op de bankrekening van De talent coach, zoals aangegeven op de factuur.Op de facturen van De talent coach is 21% BTW van toepassing. Op de factuur staat telkens vermeld wat de prijs inclusief en exclusief BTW is.

4.2 In geval van betaling op factuur en bij gebreke aan betaling binnen de voorziene termijn, wordt het factuurbedrag inclusief BTW en andere kosten en heffingen van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verhoogd met een intrest gelijk aan 1% per maand, berekend op het nog openstaande bedrag, waarbij elke begonnen maand beschouwd wordt als zijnde verlopen, en een forfaitaire schadevergoeding ten belope van 10% op het bedrag van de nog onbetaalde facturen, met een minimum van 100 EUR. Alle invorderingskosten zijn eveneens voor rekening van de nalatige Klant. Indien de Klant niet tijdig betaalt, is DE TALENT COACH gerechtigd de Klant toegang tot de opleiding te weigeren totdat de betaling binnen is. In zoverre de Klant verder in gebreke blijft om één of meer uitstaande facturen van DE TALENT COACH te voldoen, behoudt DE TALENT COACH zich het recht voor de verdere uitvoering van de opdracht op te schorten tot wanneer alle uitstaande rekeningen worden aangezuiverd (inclusief de toegevoegde schadevergoeding en verwijlinteresten), dan wel de onmiddellijke ontbinding van de overeenkomst vast te stellen.

4.3 Elke niet-betaling van een vervallen factuur brengt tevens de opeisbaarheid mee van alle andere facturen. Indien DE TALENT COACH expliciet en schriftelijk afbetalingstermijnen heeft toegestaan, is de totale nog verschuldigde som zonder verdere verwittiging of ingebrekestelling opeisbaar van zodra één afbetalingstermijn niet werd gerespecteerd. Alle betalingen worden eerst aangerekend op de reeds verschuldigde verwijlintresten. Bij niet-betaling zullen alle verschuldigde bedragen via gerechtelijke weg ingevorderd worden.

4.4 Enig protest omtrent een factuur dient binnen de 7 kalenderdagen na factuurdatum en bij aangetekend schrijven aan DE TALENT COACH te worden gericht, op straffe van onontvankelijkheid. Deze laatste is gerechtigd alle vorderingen over te dragen aan derden, alsmede de eigen verplichtingen ten overstaan van de Klant geheel of deels over te dragen doch blijft DE TALENT COACH in voorkomend geval garant staan voor de goede uitvoering van deze verplichtingen. De Opdrachtgever is niet gerechtigd zijn rechten en/of plichten ten overstaan van DE TALENT COACH over te dragen.

4.5. Betaling via de KMO-portefeuille (KMO's, zelfstandigen (in bijberoep), vrije beroepen); de klant heeft tot 14 dagen na de aanvang van de opleiding om zijn subsidieaanvraag in orde te brengen. Wanneer hij nalaat dit te doen, of wanneer zijn subsidieaanvraag geweigerd wordt, is het volledige bedrag van de opleiding onmiddellijk opeisbaar, samen met een administratieve vergoeding van € 15. Wanneer de klant wenst te annuleren zijn de annuleringsvoorwaarden van toepassing.

4.6 Online betaling via de webshop: De betaling vindt plaats direct na de bestelling. DE TALENT COACH biedt verschillende manieren aan om op een veilige wijze de online bestellingen elektronisch te betalen via het betalingssysteem en de betalingsvoorwaarden van betalingsprovider Stripe. Middels het plaatsen van een bestelling en betaling via de webshop van DE TALENT COACH verklaart de Klant tevens kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden van de betalingsprovider en aanvaardt hij erdoor gebonden te zijn.

4.7 Geen enkele bestelling wordt gevalideerd zonder voorafgaand de overeenstemmende betaling te ontvangen.

4.8 DE TALENT COACH aanvaardt enkel betalingen van rekeningen binnen de Europese Unie.

Artikel 5 : Betaling via de KMO-portefeuille

5. 1 In Vlaanderen gevestigde KMO's, kunnen voor bepaalde opleidingen die DE TALENT COACH aanbiedt, genieten van de subsidiëring van de Vlaamse Overheid.

5.2 De klant heeft tot 14 dagen na de aanvang van de opleiding om zijn subsidieaanvraag in orde te brengen. Wanneer hij nalaat dit te doen, of wanneer zijn subsidieaanvraag geweigerd wordt, is het volledige bedrag van de opleiding onmiddellijk opeisbaar, samen met een administratieve vergoeding van € 15. Wanneer de klant wenst te annuleren zijn de annuleringsvoorwaarden van toepassing.

5.3 In geval de Klant via KMO-portefeuille betaalt, dient het BTW-bedrag onmiddellijk te worden overgeschreven op het rekeningnummer vermeld op de factuur. Vervolgens dient de Klant onmiddellijk na ontvangst van de factuur, de aanvraag van de KMO-portefeuille te doen. De Klant verplicht zich ertoe de kortst mogelijke doorlooptermijn van de aanvraag tot betaling te respecteren (zie uiterlijke termijn hierboven). De Klant is verantwoordelijk voor het correcte gebruik van de KMO-portefeuille en het bekomen van deze subsidiëring. Bij onregelmatigheden, onjuist of onwettig gebruik van deze subsidies is de Klant verantwoordelijk voor de gevolgen en zal hij gehouden zijn de prestaties van DE TALENT COACH integraal te betalen. Indien er - bij foutief of onregelmatig gebruik van de KMO-portefeuille en de hierdoor toegekende subsidies - negatieve gevolgen zijn voor DE TALENT COACH, kan de Klant hiervoor aansprakelijk worden gesteld. Eventuele gevolgen en de daaraan verbonden kosten, zullen ten laste van de Klant worden gelegd

Artikel 6 : Levering en risico-overdracht bij bestellingen via de website

6.1 Producten besteld via de webshop worden pas ter beschikking gesteld, dan wel geleverd na ontvangst van de betaling overeenkomstig artikel 5 van de huidige algemene voorwaarden.

6.2 DE TALENT COACH stelt alles in het werk om de toegang tot het bestelde product (bv een online cursus) zo snel mogelijk in orde te brengen. Maar DE TALENT COACH kan in geen geval verantwoordelijk gehouden worden voor een levering die later dan verwacht aankomt, door onvoorziene omstandigheden of door overmacht. Als een bestelling niet geleverd wordt binnen de verwachte tijdspanne, zal DE TALENT COACH evenwel alles in het werk stellen om zo snel mogelijk de bestelde producten alsnog te bezorgen.

Artikel 7: Aansprakelijkheid, vrijwaringen, overmacht en uitsluitingen

7.1 Behoudens de expliciete verbintenissen aangegaan door DE TALENT COACH krachtens deze algemene voorwaarden, is de aansprakelijkheid van DE TALENT COACH beperkt tot de aansprakelijkheid die dwingend door de wet is opgelegd.

7.2 DE TALENT COACH doet een uiterste inspanning om ervoor te zorgen dat de website en de webshop 7 dagen per week, 24 uur per dag toegankelijk en beschikbaar zijn. Het is echter mogelijk dat door onderhoud, website of netwerk updates of door andere oorzaken of onderbrekingen buiten de schuld van DE TALENT COACH, toegang tot de site onderbroken wordt. DE TALENT COACH kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verliezen of schade als gevolg van dergelijke onderbrekingen.Evenmin is zij aansprakelijk voor schade die rechtstreeks of onrechtstreeks veroorzaakt wordt door het gebruik van de website of de webshop, de mogelijkheid om een online bestelling te plaatsen, noch door een andere daad van de Klant of van een derde, ongeacht of deze worden veroorzaakt door een fout of nalatigheid, bijvoorbeeld (niet limitatief) ingevolge een ontwerp-, materiaal- of fabricagefout aan het product. DE TALENT COACH heeft tevens geen enkele persoonlijke informatieplicht voor online bestellingen.

7.3 DE TALENT COACH is niet aansprakelijk voor enige materiële of lichamelijke schade, onrechtstreekse schade of gevolgschade, die de Klant en/of zijn aangestelden lijden om welke reden ook, hieronder begrepen (niet limitatief) een tekortkoming, nalatigheid, fout of zware fout van haar of haar aangestelden of leveranciers.

7.4 Tenslotte kan DE TALENT COACH niet aansprakelijk worden gesteld voor vertragingen of gebreken in de uitvoering van de overeenkomst als deze vertragingen of gebreken het gevolg zijn van feiten of omstandigheden die onafhankelijk zijn van haar wil, die niet te voorzien zijn en die niet vermeden kunnen worden (overmacht), zoals bv. (niet-limitatief): ziekte of onbeschikbaarheid van de uitvoerende personen, blokkering van distributie of het niet voorradig zijn van bepaalde producten. Indien DE TALENT COACH wordt getroffen door een situatie van overmacht zal ze de Klant onmiddellijk schriftelijk van op de hoogte brengen.

7.5 Voor zover enige aansprakelijkheid toch weerhouden zou worden, dan is deze beperkt tot terugbetaling van de prijs van het product of de opleiding.

7.6 De website is enkel bestemd om algemene informatie ter beschikking te stellen van de Klant over de producten en activiteiten van DE TALENT COACH. DE TALENT COACH heeft met betrekking tot de toegang, het bestelproces, de levering of de andere diensten slechts een inspanningsverbintenis.

7.7 DE TALENT COACH kan op de pagina's van haar website links naar andere internetsites plaatsen. DE TALENT COACH is echter niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze sites, de geadverteerde producten, diensten of andere materialen van externe bronnen of voor veronderstelde of werkelijke schade of verliezen die het gevolg kunnen zijn van het gebruik of de verbinding met dergelijke sites of externe bronnen.

Artikel 8: Annuleringsvoorwaarden bij in-company opdrachten

8.1 Annulering is kosteloos tot 4 weken voor aanvang van de opleiding, het project of de opdracht, met uitzondering van reeds door ons gemaakte kosten.

8.2 Bij annulering tussen 4 weken en 2 weken voor aanvang opleiding/project/opdracht is er een annuleringkost van 25% van het projectbudget.

8.3 Bij annulering minder dan 2 weken voor aanvang opleiding/project/opdracht is er een annuleringkost van 50% van het projectbudget.

8.4 Een annulering dient schriftelijk (bv via mail) te gebeuren en is slechts geldig na ontvangstmelding van ons.


Artikel 9: Herroepingsrecht

Bij bestellen van producten via de webshop :

9.1 De consument kan een overeenkomst voor levering van een product gedurende 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De talent coach mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.

9.2 Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de 14 dagen door contact op te nemen met De talent coach.

9.3 Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.

9.4 Het herroepingsrecht geldt NIET voor Insights Discovery producten, zoals de Insights Discovery e-learning of het Insights Discovery Individueel traject. Dit omdat De talent coach hier zelf kosten voor moet maken en de digitale inhoud en toegang tot de vragenlijst onmiddellijk ter beschikking wordt gesteld.

Artikel 10: Voorwaarden bij coaching

10.1. Door de aard van haar dienstverlening en de nadrukkelijke inbreng van de klant bij de bewustwording en verandering, geeft de coach geen garantie voor succes, of vooruitzichten op verbetering. De klant bepaalt zelf of, en hoe snel hij/zij een verandering teweegbrengt en blijft op ieder moment zelf verantwoordelijk voor zijn/haar proces. Adviezen van de coach zijn slechts voorstellen en suggesties en dienen altijd beoordeeld te worden door de klant.

10.2. De talent coach verklaart hierbij de reguliere geneeskunde als basis te beschouwen van de gezondheidszorg en verklaart dat zij, als niet medisch opgeleide, geen diagnoses kan stellen of medische behandelingen in vraag kan stellen.
De door De talent coach verzorgde privé-sessies en workshops zijn uitsluitend een mogelijke ondersteuning en zijn aanvullend bij de reguliere geneeskunde. Zij vervangen geen medische behandelingen of medicaties, psychologische of psychiatrische begeleiding. Voor het achterhouden van informatie rond deze materie kan De talent coach geen verantwoordelijkheid opnemen. Bij voor u belangrijke klachten of twijfels dient u steeds eerst uw arts te raadplegen. Bent u in behandeling bij een arts dient u dit eerst met uw arts te overleggen.

10.3. Alles wat in het contact tussen coach en klant besproken wordt, blijft vertrouwelijk.
De coach deelt het besprokene nooit met derden. De klant beslist zélf wat hij/zij aan derden mededeelt.

10.4. Aan elke coaching gaat een kennismakingsgesprek vooraf, tenzij de coach samen met de klant beslist dat deze overbodig is. Dit wordt via e-mail of telefoon besproken op het moment dat de vraag binnenkomt. Het intakegesprek verloopt telefonisch, online of face to face, en duurt max. 30 minuten. De coach neemt contact op met de klant. Het kennismakingsgesprek is volledig vrijblijvend en geeft de kans aan beide partijen om een beslissing te nemen wat betreft de wenselijkheid van de begeleiding.

10.5. Afspraken kunnen ten laatste 1 week vooraf geannuleerd worden per e-mail of telefoon.
Meldingen via SMS, What's app, Messenger, Facebook of Evernote komen niet in aanmerking voor communicatie rond belet en annuleringen.
Als een afspraak niet of te laat wordt afgezegd, wordt het totale bedrag van het honorarium (van 1u) in rekening gebracht.

10.6 Bij te laat komen, wordt de duur van een sessie niet verlengd. De klant betaalt het bedrag voor de volledige geplande sessie.

10.7. De coach houdt zich het recht voor een geplande afspraak te wijzigen in geval van ziekte of overmacht. De klant wordt hieromtrent met spoed op de hoogte gesteld en zal van zodra mogelijk een andere datum aangeboden krijgen. De klant heeft in dit geval geen recht op schadevergoeding.

10.8 Klanten die gebruik maken van loopbaancheques zijn gebonden aan de afspraken zoals vermeld in het contract van VDAB.

Artikel 11: Opleidingen en workshops in open aanbod

11.1. De klant kan de opleiding/cursus tot 20 kalenderdagen voor de eerste cursusdag schriftelijk per brief of per e-mail kosteloos annuleren.

11.2. Bij annulering per brief of per e-mail gelijk aan of korter dan 20 kalenderdagen voor de eerste cursusdag wordt 50% van de totale prijs aan in rekening gebracht.

11.3. Bij annulering per brief of per e-mail gelijk aan of korter dan 15 kalenderdagen voor de eerste cursusdag of bij niet annulering wordt de totale prijs in rekening gebracht.

11.4. De coach/trainer heeft het recht om elke training/workshop te annuleren of deelname van een deelnemer te weigeren. Aan een ingeschreven cursist wordt in voorkomend geval het betaalde cursusgeld integraal terugbetaald, maar deze cursist is niet gerechtigd op schadevergoeding.

11.5. De talent coach behoudt zich het recht voor omwille van organisatorische redenen een opleiding te laten doorgaan in een andere lesplaats of op een ander tijdstip dan oorspronkelijk gecommuniceerd. De klant wordt hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld, hetzij via mail, hetzij telefonisch. Als de klant door deze verschuiving de opleiding niet meer kan bijwonen, mag hij op basis van beschikbaarheid een andere sessie bijwonen. Lukt dit niet, dan wordt de klant volledig terugbetaald.

11.6. Elke deelnemer kan zich laten vervangen door een collega. Dit kan kosteloos, mits goedkeuring van De talent coach. Indien dit niet wordt goedgekeurd, gelden bovenstaande annuleringsvoorwaarden.

Artikel 12 Overmacht

12.1. Indien een afspraak met De talent coach niet kan doorgaan wegens overmacht (ziekte of overlijden familie/vrienden van trainer/coach), wordt dit zo snel mogelijk gecommuniceerd naar de klant. In overleg met de klant wordt een nieuwe datum bepaald voor een inhaalmoment.

12.2. Indien de overmacht minstens meer dan 7 kalenderdagen op voorhand kan voorspeld worden, zoekt De talent coach een vervangtrainer, die als evenwaardig erkend wordt door De talent coach op vlak van professionaliteit en expertise. Dit gebeurt enkel mits wederzijdse goedkeuring van zowel de trainers als de klant(en). De klant is vrij om te kiezen of hij/zij met de doorverwezen trainer wil samenwerken of niet. Inschrijving kan in dergelijk geval kosteloos geannuleerd worden.

12.3. Indien wegens een te hoog aantal aanmeldingen een wachtlijst ontstaat bij De talent coach communiceert De talent coach transparant over de wachttijd. De talent coach verwijst door wanneer mogelijk naar een erkende partner met evenwaardige expertise en professionaliteit. De klant bepaald zelf of hij/zij de nodige tijd wil wachten, vrijblijvend contact opneemt met de doorverwijzing of elders hulp zoekt.

Artikel 13: Aansprakelijkheid

13.1. De talent coach zal zich ten zeerste inspannen om de dienstverlening met zorg en professionalisme die verwacht kunnen worden van een specialist ter zake uit te voeren. Ze garandeert echte rin geen geval dat het door de coachee, de opdrachtgever, de eventuele adnere personen betrokken in het traject en / of door derden beoogde doel of resultaat wordt bereikt of de vooropgestelde verwachtingen daadwerkelijk worden ingelost. De coachee, de opdrachtgever en andere personen betrokken in het traject, blijven te allen tijde uitsluitend verantwoordelijk voor het toepassen en omzetten van de inzichten verkregen i.h. k.v. haar dienstverlening.

13.2 De aansprakelijkheid van de talent coach voor schade voortvloeiende of verband houdende met het uitvoeren van haar dienstverlening is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval tot het bedrag dat in het kader van de desbetreffende overeenkomst door de coachee of de opdrachtgever aan de talent coach werd betaald.

13.3 Onrechtstreekse schade zoals winstderving, schade geleden door bedrijfsstilstand of productieverlies, claims van derden en andere vormen van gevolgschade, alsook alle schade veroorzaakt door bedrog of opzet gepleegd door de onderaannemers, aangestelden of andere uitvoeringsagenten van de talent coach, kan in geen geval aanleiding geven tot schadeloosstelling.

13.4 Alle aanspreken jegens de talent coach vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld binnen de twee weken na het einde van de betrokken opdracht.

Artikel 14: Intellectuele eigendom

  • Het cursusmateriaal, video's, presentaties en andere creaties in de breedste zin van het woord zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen niet gekopieerd, verspreid of gereproduceerd worden.

Artikel 15 - Verwerking persoonsgegevens

15.1 Door een bestelling te plaatsen of een opleiding te boeken, geeft de Klant zijn uitdrukkelijke toestemming aan DE TALENT COACH om zijn persoonsgegevens te verwerken met het oog op de vervaardiging en verzending van de door hem bestelde producten of het leveren van de bestelde dienst. Daarnaast kunnen de verstrekte gegevens eveneens worden gebruikt voor klantenbeheer, de nieuwsbrief, reclame- of marketingdoeleinden en statistische informatieverzameling omtrent de klanten van DE TALENT COACH. DE TALENT COACH verwijst in dit kader ook naar haar privacyverklaring

15.2 De verantwoordelijke voor de verwerking, DE TALENT COACH, respecteert de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 24 mei 2016 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van persoonlijke gegevens.

Conform deze Verordening, beschikt de Klant over een wettelijk recht op inzage en correctie van zijn persoonsgegevens, alsmede het recht om zijn gegevens volledig te laten verwijderen. Ten dien einde dient de Klant, met bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart), een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan DE TALENT COACH te sturen.

15.3 Alle persoonsgegevens die via de website of webshop worden verkregen en verwerkt, zullen vertrouwelijk worden behandeld en in geen geval aan derden worden doorgegeven.

Artikel 16 - Klachten

Eventuele klachten dienen aan DE TALENT COACH te worden gericht.

Artikel 17 - Toepasselijk recht en bevoegde instanties

17.1 Deze algemene voorwaarden en de globale rechtsverhouding tussen DE TALENT COACH en de Klant worden beheerst door het Belgische recht, zelfs indien een bestelling vanuit het buitenland zou worden geplaatst. De toepassing van het Weens Koopverdrag inzake internationale koopovereenkomsten (1980) wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

17.2 De klant aanvaardt elektronische bewijsvoering.

17.3 Alle eventuele geschillen voortvloeiend uit of verband houdend met de rechtsverhouding tussen DE TALENT COACH en de Klant zullen uitsluitend worden beslecht door de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Gent