Privacy Policy


Wanneer u onze website ( www.detalentcoach.be "Website") bezoekt en/of wanneer u gebruik maakt van het digitale leerPlatform (https://detalentcoachacademy.xperiencify.io "platform"), verwerkt De talent coach uw persoonsgegevens. Conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) wordt u in dit document geïnformeerd over de verwerking van uw persoonsgegevens en hoe u uw rechten kunt uitoefenen.

Verwerkingsdoeleinden

De talentcoach verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten voor klanten- en orderbeheer (o.a. klantenadministratie, opvolgen van bestellingen/leveringen, facturatie, opvolgen van de solvabiliteit en het verzenden van marketing en gepersonaliseerde reclame) en het afleveren van een goede educatieve dienstverlening op ons leerplatform en ten behoeve van het verlenen van user support.

Deze website maakt gebruik van cookies. We gebruiken cookies om content en advertenties te personaliseren, om functies voor social media te bieden en om ons websiteverkeer te analyseren.

Rechtsgrond(en) van de verwerking

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1. (a) toestemming (b) (noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst), (c) (noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting), (f) (noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belang om te ondernemen) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Als u een individuele platformgebruiker bent, verwerken wij uw persoonsgegevens om uitvoering te geven aan een verzoek, een opdracht of een contract (zoals het volgen van een online training).

In zoverre de verwerking van de persoonsgegevens plaatsvindt op basis van artikel 6.1. a) (toestemming), heeft de klant steeds het recht om de gegeven toestemming terug in te trekken.

Overmaken aan derden

Indien dit noodzakelijk is ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden, zullen de persoonsgegevens van de klant worden gedeeld met andere vennootschappen binnen de Europese Economische Ruimte die in onderaanneming of als leverancier werken voor De talent coach.

De talent coach garandeert dat deze ontvangers de nodige technische en organisatorische maatregelen zullen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens.

Bewaarperiode

De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding). De maximum termijn is 10 jaar, behalve als het gaat om nog actieve klanten.

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.

Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens

De klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (f), met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.

Bovendien, heeft de klant het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap.

Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om:

  • een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres: ellen@detalentcoach.be

Wie heeft toegang tot uw persoonsgegevens?

1) Het personeel van de talent coach . We kunnen onze medewerkers of andere personen die voor ons werken toegang verlenen tot uw persoonsgegevens op een need-to-know-basis.

2) Verwerkers. De talent coach kan derden inschakelen om namens de talent coach persoonsgegevens te verwerken, zoals hosting- en cloudproviders, e-mailmarketing platform, CRM- systemen, of e-learningplatforms waar we gebruik van maken om onze diensten uit te voeren. De talent coach selecteert deze derden zorgvuldig en sluit met deze partijen verwerkersovereenkomsten waarin afspraken zijn opgenomen over de bescherming van uw persoonsgegevens.

3) Bevoegde overheidsinstanties. Alleen als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, mogen uwpersoonsgegevens bekend worden gemaakt aan overheidsinstanties zoals toezichthouders,belastingdienst en opsporingsinstanties, bijvoorbeeld als er in geval van fraude of illegale activiteiten een verzoek wordt gedaan door de politie.

Wat zijn uw rechten?

U heeft altijd het recht om de persoonsgegevens die door ons over u zijn verwerkt in te zien. Na inzage kunt u ons vragen deze te corrigeren of te verwijderen als de gegevens niet kloppen. Daarnaast kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Als u uw persoonsgegevens wilt inzien, laten corrigeren of verwijderen, of bezwaar wilt maken, stuur dan uw verzoek naar ellen@detalentcoach.be Wij kunnen u vragen een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen, zodat wij kunnen verifiëren dat u de persoon bent van wie de persoonsgegevens zijn.

Direct marketing

De klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing.

Klacht

De Klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel - commission@privacycommission.be).

Updates

Houd er rekening mee dat we van tijd tot tijd wijzigingen kunnen aanbrengen in deze privacyverklaring. Indien nodig zullen wij u over dergelijke updates informeren. De actuele versie is altijd beschikbaar op onze website www.detalentcoach.be/privacy Dit is voor het laatst bijgewerkt in januari 2024.