Verbondenheid versterken in teams

Vertrekken vanuit een sterke WHY

Naar een krachtige missie en doorleefde waarden

Deze opleiding is erop gericht het gevoel van verbondenheid in teams te versterken door stil te staan bij de waarden en missie van de organisatie.

Een sterke missie en krachtige waarden versterken het gevoel van verbondenheid in een team en zorgen ervoor dat de neuzen in dezelfde richting komen te staan.

Deze opleiding bestaat uit 2 delen. Deze kunnen ook apart geboekt worden (bv wanneer er wel al een krachtige missie is maar nog geen doorleefde waarden).


Workshop naar een krachtige missie
Workshop naar een krachtige missie

Deel 1: Missie

Aan de hand van een story-telling workshop laten we het team in gesprek gaan over de missie van de organisatie, over de sterktes van de organisatie en het waarom.
We staan vooreerst stil bij geschiedenis tot nu toe en brengen belangrijke evoluties in kaart, ook in de toekomst (in de markt). We denken vervolgens samen na over de gewenste toekomst. Nadat we nagedacht hebben over een positief toekomstbeeld, gaan we samen met het team in gesprek over de bestaansreden en missie van de organisatie. Hoe willen we deze toekomst samen verwezenlijken?
We stellen vragen zoals :
" Wat geeft je voldoening om elke dag naar het werk te komen" ; "Waar wil jij het verschil maken?" ; 'Hoe maken wij het verschil voor onze klanten" ; "Wat is jouw drijfveer?" , " Welk probleem en/of welke nood lossen wij op?", "Wat zou er zonder ons verloren zijn", enz. "
Uit de verhalen van de teamleden halen we specifieke sleutelfactoren die bijdragen tot een sterk merk / tot de unieke identiteit van de organisatie.

We laten de teamleden vervolgens in kleine groepjes brainstormen over een concrete slagzin/verwoorden van de missie. Elk team presenteert hun slagzin en probeert de rest van het team te overtuigen. Op basis van de input uit deze dag kan de missie nadien op punt gesteld worden. Zo wordt de input van het hele team meegenomen in de uiteindelijke beslissing. Dit zorgt voor een grotere betrokkenheid en gedragenheid.


Deel 2: Waarden

Tijdens deze workshop staan we stil bij het belang van kernwaarden binnen een organisatie. Kernwaarden geven richting aan het gedrag binnen organisaties en kunnen sterk verbindend werken. Belangrijk is natuurlijk om de waarden ook daadwerkelijk te doen leven. En dat kan je doen door hierover samen in gesprek te gaan en te verduidelijken en concretiseren wat je onder de waarde verstaat. Belangrijk is ook te kijken in hoeverre de kernwaarden van de organisatie aansluiten bij de persoonlijke waarden van de teamleden. Hoe meer aansluiting er is, hoe makkelijker het is om de neuzen in dezelfde richting te krijgen en drive en bezieling aan te wakkeren in je medewerkers. We laten medewerkers in gesprek gaan over hun persoonlijke waarden en de waarden van de organisatie. De waarden worden vervolgens in kleine groepjes verlevendigd en geconcretiseerd. Elk groepje brengt het resultaat op een ervaringsgerichte manier naar voren, zodat de rest van het team de waarde als het ware aan de lijve kan ondervinden. We laten het team ook nadenken over acties om de waarden verder uit te dragen in de dagdagelijkse werking van het team.

Opm: indien er nog geen kernwaarden zijn, kunnen deze ook op participatieve manier bepaald worden. Dit zorgt ervoor dat het om échte waarden gaat, gedragen door de voltallige groep. Voorzie hiervoor een extra halve dag.Workshop waarden doen leven
Workshop waarden doen leven

Deze workshop in jouw organisatie?

Neem contact op. We luisteren graag naar jouw specifieke wensen en noden.